Terms & Conditions

Vilkår for brug af True Energy’s App


1. Introduktion

Velkommen til vores applikation: True Energy ("Appen"). Appen udgives af True Energy ApS, Cvr 39406764, (herefter ”True Energy”). Ved at downloade eller på anden måde få adgang til Appen, erklærer du dig indforstået med at være bundet af disse vilkår og betingelser.

2. Aftalestart

Tilmeldingen anses som gældende fra den dato, hvor du i True Energys App har oprettet det login og password, som muliggør, at True Energy styrer opladningen af din el-bil eller andre maskiner og services.

3. Leverance

Vores leverance udføres ved hjælp af True Energy’s App, som kan hentes på App Store og Google Playstore.
Aftalen omfatter optimering af dit el-forbrug for de produkter og services, som du selv angiver i Appen, og som True Energy har udviklet integration til.
Optimeringen sker ud fra de præferencer, som du selv angiver i Appen.
For el-biler gælder, at der kan opnås Kabelrabat™. Læs mere herom nedenfor.

4. Priser

De el-timepriser, som fremgår af True Energy’s applikation, er spotprisen på el således, som den handles dagligt hos Nordpool og eksklusiv eventuelle tillæg, som dit elselskab fakturerer dig. El-timepriserne opdateres dagligt.

Udover spotprisen og eventuelle tillæg fra din elselskab betaler du udgifter til dit netselskab og el-afgifter på din elregning, hvorfor den samlede pris pr kWh ikke fremgår af applikationen.

Kabelrabat™ kan kun opnås for el-kunder hos True Energys partnere, el-kunder i True Energy eller premium-kunder, der betaler månedligt abonnement for Appen.
En opdateret liste over forhandlere findes på: https://www.trueenergy.dk/partners.

Kabelrabat™ udbetales, når True Energy modtager betaling fra Energinet for sin deltagelse i reservekapaciteten – kaldet ”Big Battery” i Appen. Betalingen deles med dig, således at du modtager en del af indtægten fra Energinet beregnet på baggrund af, hvor meget tomt batteri, du har stillet til rådighed i de perioder, hvor True Energy har kørt Big Battery, og den aftale der i øvrigt er indgået mellem dig, forhandleren og True Energy.

Det fremgår af appen, hvor meget du løbende opsparer i Kabelrabat™.
Rabatten fratrækkes din elregning af din el-handler eller dit månedlige abonnement, hvis du er premium-kunde.

5. Opsigelse

Ved sletning af Appen opsiger du samtidig disse vilkår, hvorefter True Energy indstiller styringen af dine tilmeldte el-biler og øvrige maskiner og services. 

6. Midlertidig afbrydelse af ydelser og ophør

True Energy bestræber sig på, at Appen er tilgængelig 24 timer om dagen, men True Energy forbeholder sig retten til midlertidigt at afbryde eller ophøre med at levere ydelser vedrørende Appen, som selskabet har udgivet, med eller uden varsel, og fraskriver ethvert noget erstatningsansvar eller andet ansvar i videst muligt omfang, såfremt selskabet vælger at gøre dette. 

7. Ansvar

Du har ansvar for at hente opdateringer til Appen i det omfang, at True Energy udsender opdateringer.
Det er dit ansvar at overholde gældende love og disse vilkår, når du bruger Appen. Det omfatter blandt andet, at Appen ikke må anvendes på en ulovlig måde, at der ikke må forsøges at opnås uautoriseret adgang til Appen, og at der ikke må ændres, tilpasses, oversættes eller foretages reverse engineering af nogen del af Appen.
Ved at angive loginoplysninger til True Energy vedrørende din el-bil og/eller andre maskiner og services, indestår du over for True Energy for, at du er berettiget til at videregive disse oplysninger til True Energy, og du accepterer det fulde ansvar for True Energys integration med den software, der styrer din el-bil og/eller andre maskiner og services. True Energy kan således ikke holdes ansvarlig for dette.
True Energy er ikke ansvarlig for dit tab som følge af drifts- eller strømsvigt og lignende, eller som følge af svigt eller manglende funktionalitet i Appen, herunder for dit eventuelle driftstab, avancetab eller det indirekte tab, som du i øvrigt måtte lide i kraft af, at du tillige som erhvervsdrivende anvender Appen.

8. Leveringshindringer og force majeure

I tilfælde af force majeure suspenderes dine og True Energys forpligtelser overfor hinanden så længe force majeure består. Force majeure kan især foreligge i tilfælde af nedennævnte forhold (ikke udtømmende):
a. Ekstraordinære naturkræfter, herunder jordskælv, stormflod og isvinter
b. Samfundsfjendtlige handlinger, herunder krig, borgerlig opstand eller terror
c. Brande, ildsvåde og hærværk
d. It-manipulation eller andre utilsigtede hændelser, som forårsager it-og kommunikationsnedbrud
e. Sammenbrud eller skade på elanlæg, der ikke skyldes Netselskabets fejl eller forsømmelser
f. Umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører
g. Arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter
h. Forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import.

9. Personoplysninger

For information vedrørende True Energys persondatapolitik og behandling af persondata henviser vi til følgende link på vores hjemmeside: www.trueenergy.dk/Privacy.

10. Ophavsret

Ophavsretten til alt materiale, der indgår i Appen, herunder alle oplysninger, data, tekst, lyd, billeder, grafik, videoer, beregninger og beskeder tilhører True Energy og må ikke kopieres, redigeres, ændres, gengives, udgives, vises, distribueres, gemmes, sendes, kommercielt udnyttes, formidles eller anvendes uden udtrykkelig skriftlig aftale med True Energy.

11. Aftale og ændringer 

Din aftale med True Energy består af disse vilkår samt eventuelle vilkår for udbetaling af Kabelrabat™, som din forhandler har indgået med dig.
Din aftale om levering af el er ikke en del af denne aftale.
True Energy har ret til at ændre disse vilkår. Hvis True Energy foretager væsentlige ændringer i disse vilkår, får du besked om ændringerne via en e-mail til den seneste e-mailadresse, du har oplyst os, og/eller ved meddelelse af ændringerne i selve Appen. Eventuelle ændringer til disse vilkår træder i kraft tredive (30) kalenderdage efter vores udsendelse af en e-mailmeddelelse til dig eller meddelelse af ændringerne i selve Appen. Ved at bruge Appen efter de tredive (30) kalenderdages varsel anses det for, at du har accepteret ændringerne.
Bemærk, at du til enhver tid er ansvarlig for at holde dine personoplysninger opdateret, så True Energy har din aktuelle e-mailadresse. Hvis den seneste e-mailadresse, du har oplyst os, ikke er gyldig, udgør vores afsendelse af e-mailen med meddelelsen ikke desto mindre fortsat effektivt varsel om eventuelle ændringer, der er beskrevet i varslet.

12. Kontaktinformation

Du skal kontakte din forhandler vedrørende spørgsmål til brugen af Appen.
Oplever du fejl i applikationen, kan de indmeldes ved at sende en mail til: support@trueenergy.io.

True Energy ApS
Karlebovej 52
2980 Kokkedal
Cvr 39406764
Mail: support@trueenergy.io

13. Ret til at klage

Appen er dækket af produktansvarsloven.
Hvis du ønsker at klage, skal du kontakte True Energy på ovennævnte kontaktinformationer. Klagen skal indeholde dit brugernavn (e-mailadresse) fra Appen og en beskrivelse af, hvad du er utilfreds med. True Energy behandler din klage indenfor 10 dage.
Hvis du ikke er tilfreds med True Energys behandling af din klage, så kan du klage til Forbrugerklagenævnet.

14. Lovvalg og værneting

Tvister mellem dig og True Energy – der ikke kan løses i mindelighed – afgøres efter danske retsregler. Sager mod True Energy med relation til disse vilkår anlægges ved retten i Helsingør.


Disse vilkår er gældende fra den 1. februar 2020.

Vilkår for Kabelrabat™


1. Introduktion

Dokumentet beskriver gældende vilkår for opnåelse af Kabelrabat™ fra True Energy ApS (”True Energy”).

2. Aftaleforhold

For at få adgang til Kabelrabat™ skal du købe el til husstanden hos True Energy eller en af vores partnere og anvende True Energys applikation ved opladning af el-bilen. Indgåelse af følgende aftaler er derfor en forudsætning for at opnå Kabelrabat™:
a. Leveranceaftale hos en af vores partnere eller True Energy ApS.
En opdateret liste over partnere findes på https://www.trueenergy.dk/partners
b. Vilkår for brug af True Energys App jf. https://www.trueenergy.dk/terms-and-conditions/

3. Leveringsforhold

Kabelrabat™ forudsætter Energinets godkendelse og økonomiske honorering af True Energys deltagelse i markedet for systemydelser til balancekraft. True Energy deltager i dette marked med ydelsen ”Big Battery”.
Big Battery er True Energys adgang til mange batterier på en gang, som True Energy kan styre centralt. Dermed kan Big Battery indgå i balanceringen af det danske el-net. Er der for lidt strøm i el-nettet stopper True Energy opladningen af alle bilerne i en kort periode (typisk et par minutter). Derimod, hvis der er for meget strøm, startes opladningen. True Energy sender aldrig strøm fra dit batteri ud i el-nettet. På den måde er din og andres el-biler med til at reducere udsvingene i efterspørgslen på el, så strøm-producenterne undgår at starte dyre og forurenende kraftværker op, hvis der pludselig er ekstraordinær høj eller lav efterspørgsel på strøm.
True Energy bliver betalt af Energinet for at levere denne systemydelse. Når din bil deltager i Big Battery, deler vi betalingen med dig. Det sker i form af Kabelrabat™. Du optjener Kabelrabat™, hver gang din bil deltager i Big Battery. På True Energys hjemmeside kan du læse mere om, hvordan Kabelrabatten™ beregnes: https://www.trueenergy.dk/kabelrabat/.
Energinet kan vælge at opdele, ændre og helt annullere betaling for systemydelser. Energinet kan ligeledes ændre kravene til deltagelse i levering af systemydelser. Disse og andre ændringer der medfører, at True Energy ikke længere kan deltage i leverance af systemydelser eller ikke længere modtager betaling fra Energinet medfører, at betalingen af Kabelrabat™ til dig indstilles senest samtidig med, at ændringerne fra Energinet træder i kraft over for True Energy. True Energy informerer dig hurtigst muligt jf. afsnittet ”Ændringer af betingelser”, hvis en sådan situation skulle opstå.

4. Betingelser for deltagelse i Big Battery

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at bilen kan være med i Big Battery:

  1. Du skal anvende True Energys applikation til opladning af din el-bil.
  2. Det ladested, der sidder bag din el-måler (dvs. derhjemme), skal være på SmartCharge. Biler på QuickCharge deltager ikke i Big Battery.
  3. I den indledende fase vil True Energy primært levere Big Battery om natten mellem kl. 00 og 04, hvorfor din bil skal være koblet til opladning på dette tidspunkt for at kunne være med i Big Battery. Dette tidsrum vil ændre sig i takt med, at antallet af biler, der deltager i Big Battery også ændrer sig.
  4. Hvis din bil frakobles eller strømmen eller kommunikationsforbindelsen til bilen forsvinder, mens du deltager i Big Battery, bliver betalingen reduceret forholdsmæssigt.

5. Reduceret deltagelse i Big Battery

True Energy kan ikke garantere, at alle biler med ladekabel koblet i el-nettet, vil deltage i Big Battery.

  1. Der kan være forhold i den individuelle bil som medfører, at bilen enkelte gange eller flere gange ikke kan deltage. Der kan eksempelvis være følgende årsager: Hvis forbindelsen til bilen er ustabil, hvis der er kort tid til bilejerens angivne klartidspunkt, eller hvis der er behov for meget lang opladningstid.
  2. True Energy kan vinde bud på mindre kapacitet end det viser sig, at der er til rådighed.
  3. Der vil blive tilstræbt en fair fordeling måned for måned af deltagende biler, hvis bilerne er til rådighed for Big Battery, men fravælges af True Energy af årsager som anført i punkt (2). 

6. Priser 

Energinets betaling for systemydelser handles på en daglig auktion og varierer time for time. Således varierer betalingen for deltagelse i Big Battery også. Energinet betaler forskellige priser for forskellige typer af systemydelser bl.a. afhængig af, hvor systemydelsen leveres geografisk.
True Energy deler Energinets betaling med dig. Din opsparede Kabelrabat™ vises i applikationen.

7. Betaling

Alle betalinger af Kabelrabat™ afregnes og angives i danske kroner inklusive moms og andre afgifter efter gældende regler.
Kabelrabat™ indregnes som rabat på din elregning mindst 1-2 gange om året, på anden vis afhængig af, hvordan din partner i medfør af sin egen aftale med dig har valgt at give dig Kabelrabatten™.
Du kan i det omfang True Energy tilbyder det, vælge at konvertere din Kabelrabat™ til andre typer af produkter, donationer mv.

8. Opsigelse

Hvis din bil ikke deltager i Big Battery, herunder men ikke begrænset til, at du opsiger din el-leveranceaftalen med True Energy eller en af vores partnere, deaktiverer applikationen, eller sætter din bil offline i applikationen, fjernes adgangen til Kabelrabat™. Allerede opsparet Kabelrabat™ vil dog stadig være gældende indtil slutopgørelsen fra elselskabet, hvorefter man mister eventuel yderligere Kabelrabat™.

9. Klager

Indsigelser og klager skal indsendes skriftlig til True Energy på mail til support@trueenergy.io. True Energy vil da behandle din henvendelse hurtigst muligt og vende tilbage med vores vurdering af klagen.

10. Personoplysninger

Behandling af personoplysninger er beskrevet i vores persondatapolitik. For information vedrørende True Energys persondatapolitik henviser vi til følgende link på vores hjemmeside: www.trueenergy.dk/Privacy.

11. Lovvalg og værneting

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved mediation.
Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er løst, skal tvister mellem dig og True Energy afgøres efter danske retsregler. Sager mod True Energy med relation til disse betingelser eller Leveranceaftalen anlægges ved retten i Helsingør.

12. Ændringer af vilkår

True Energy har ret til at ændre disse vilkår med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Ændringer vil blive meddelt på True Energys hjemmeside, via True Energys applikation, via fakturameddelelser og/eller lignende. Gældende vilkår kan altid findes på www.trueenergy.dk
Ændringer af vilkår, der er foranlediget af Energinets eller andre myndigheders ændringer/krav, kan gennemføres med kortere varsel end en måned.


Disse vilkår er gældende fra den 1. februar 2020.

Download app'en nu og få automatisk billigere og mere klimavenlig strøm